Equip

“Tot l’equip de professionals treballem conjuntament per garantir el dret a decidir, a mantenir l’autonomia de les persones ateses, en un entorn de comprensió, consideració i dignitat

L’equip del Centre de Dia de Vallirana el formen diferents professionals especialitzats en el camp de l’atenció a les persones grans, que s’encarreguen de fer l’acompanyament en tots els àmbits de la persona.

Gerocultores: Realitzen el suport diari més proper. Porten a terme les diferents intervencions relacionades amb les activitats de la vida diària de les persones que venen al centre i treballen la motivació d’aquests mitjançant la participació en diverses activitats socioculturals, dintre i fora del servei.

Direcció: La direcció del Centre es responsabilitza de l’acompliment de tot el que s’ha acordat per contracte amb el client, i dels encàrrecs que se’n puguin anar derivant durant l’execució, així com de la planificació i responsabilització de la gestió econòmica i administrativa del centre.

Infermera: S’encarrega de vetllar pel seguiment sanitari de les persones usuàries del centre i de mantenir la relació necessària amb les famílies per tractar els temes de salut, així com de donar les pautes necessàries a la resta de l’equip.

Treballadora Social: S’encarrega d’establir el primer contacte amb la persona gran i la seva família i de realitzar i coordinar el protocol d’acollida. Emplena i fa el seguiment d’aquella documentació necessària per a la intervenció social en les persones usuàries. És el principal pont entre la persona atesa al centre, la seva família si s’escau i el centre.

Terapeuta Ocupacional: S’encarrega de portar a terme sessions de teràpia individual i de grup adaptades a l’estat psicomotriu i funcional de les persones grans i d’adaptar l’entorn a les necessitats de les persones usuàries per facilitar el seu màxim nivell d’autonomia (supressió de barreres arquitectòniques, prevenció de caigudes i riscos, ergonomia, etc.).

Fisioterapeuta: Principalment s’encarrega d’identificar els problemes, establir els objectius i definir el tractament de fisioteràpia en l’aspecte preventiu, de manteniment i terapèutic de la persona. Es responsabilitza del programa de millora física i funcional desenvolupat al centre de dia.

Tècnic en animació sociocultural: S’encarrega de dissenyar, executar i avaluar el programa anual d’activitats socioculturals i educatives d’acord amb els objectius generals del centre i conèixer i establir relacions amb les entitats, les associacions, les escoles, i altres entitats de gent gran del municipi per a proposar dinàmiques d’interrelació amb els recursos exteriors i donar a conèixer les activitats del centre.

Psicòloga: S’encarrega de fer l’avaluació psicològica de la persona en les vessants emocional, cognitiva i psicopatològica aplicant el tractament, la intervenció i la prevenció d’aquestes àrees.